الگوی ارائه مقالات شفاهی و پوستری

 

از کلیه پژوهشگران عزیز خواهشمندیم برای ارائه مقالات شفاهی و پوستری از الگوهای تعیین شده در لینک های زیر استفاده نمایند.

 

مقالات پوستری 

 

توصیه هایی برای ارائه پوستری

 

فرمت ارائه مقالات پوستری -  فارسی

 

فرمت ارائه مقالات پوستری - انگلیسی

مقالات شفاهی

 

توصیه هایی برای ارائه شفاهی

 

فرمت ارائه مقالات شفاهی -  فارسی

 

فرمت ارائه مقالات شفاهی - انگلیسی