کمیته علمی کنفرانس

 

     دكتر مسعود منتظری نمین

     رئیس انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : mnamin@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دكتر جواد فرهودی

     عضو هیات علمی دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : jfarhoudi@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دكتر ناصرطالب بیدختی

     عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه شیراز

     پست الکترونیکی : taleb@shirazu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دكتر مهدی یاسی

     عضو هیات رئیسه انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : m.yasi@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دكتر یوسف حسن زاده

     عضو هیات موسس انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

     پست الکترونیکی : yhassanzadeh@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکترامیررضا زراتی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

     پست الکترونیکی : zarrati@aut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر وحید نورانی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

     پست الکترونیکی :

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مهدی ضرغامی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

     پست الکترونیکی : mzarghami@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر رضا کراچیان

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : kerachian@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

     پست الکترونیکی : salehi@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر فرهاد یکه یزداندوست 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

     پست الکترونیکی : yazdandoost@kntu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مرتضی کلاهدوزان

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

     پست الکترونیکی : mklhdzan@aut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مسعود قدسیان

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

     پست الکترونیکی : ghods@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر صلاح کوچک زاده 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : skzadeh@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید محمدعلی بنی هاشمی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : banihash@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید تقی امید نائینی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : stnaeeni@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر جابر سلطانی

     عضو گروه آموزشی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : jsoltani@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمد تقی اعلمی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

     پست الکترونیکی : mtaalami@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

      دکتر حسین بنکداری

      عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

      پست الکترونیکی : bonakdari@razi.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر فرزین نصیری صالح

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

     پست الکترونیکی : f_nasiri@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

     پست الکترونیکی : mgharabaghi@stu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر عباس قاهری

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

      پست الکترونیکی : ghaheri@at.iust.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمد علی لطف الهی یقین 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

      پست الکترونیکی : lotfollahi@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمود فغفور مغربی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

     پست الکترونیکی : magrebi@stu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر حبیب حکیم زاده

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

     پست الکترونیکی : habibzadeh@stu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمدرضا کاویانپور

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

     پست الکترونیکی : kavianpour@kntu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر غلامعباس بارانی 

     عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

     پست الکترونیکی : gab@uk.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر بهزاد قربانی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

     پست الکترونیکی : behzad.ghorbani55@gmail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر کیومرث ابراهیمی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

       پست الکترونیکی : ebrahimik@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علی رسولزاده

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

     پست الکترونیکی : rasoulzadeh@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مهدی اژدری مقدم

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

     پست الکترونیکی : mazhdary@eng.usb.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمدرضا نیکو 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز

     پست الکترونیکی : nikoo@shirazu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر عبدالرضا کبیری سامانی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

     پست الکترونیکی : akabiri@cc.iut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر شهاب عراقی نژاد 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران

     پست الکترونیکی : araghinejad@ut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید حسین مهاجری

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

     پست الکترونیکی : mohajeri@sruiau.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سعید علیمحمدی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهید بهشتی

     پست الکترونیکی : s_alimohammadi@sbu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر جعفر یزدی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، آب و محيط زيست دانشگاه شهید بهشتی

     پست الکترونیکی : jr_yazdi@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر امیراحمد دهقانی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

     پست الکترونیکی : a.dehghani@gau.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علیرضا مجتهدی

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

     پست الکترونیکی : mojtahedi@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر جواد پارسا

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

     پست الکترونیکی :

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علی رحمانی فیروزجائی

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

     پست الکترونیکی : Rahmani@nit.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مطهره سعادت پور

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

     پست الکترونیکی : msaadatpour@at.iust.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مهدی اسمعیلی ورکی

      عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

       پست الکترونیکی : esmaeili@guilan.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اکبر شیرزاد

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه

       پست الکترونیکی : a.shirzad@uut.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر هدایت فهمی 

     معاونت مدیرکل برنامه ریزی کلان آب و آبفا و مدرس دانشگاه

       پست الکترونیکی : fahmi@moe.org.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر صدیقه ترابی

     مشاور عالی معاونت  آب و آبفای وزارت نیرو و مدرس دانشگاه

       پست الکترونیکی : storabi@moe.org.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر رضا تاری نژاد

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تبریز

       پست الکترونیکی : r_tarinejad@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر حسین صمدی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

       پست الکترونیکی : samadi153@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر امیر صمدی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه امام خمینی قزوین

       پست الکترونیکی : amsamadi@ymail.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر توحید نوری 

     دکتری مهندسی معدن و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : t.nouri@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر رامین فضل اولی 

     عضو هیات علمی دانشگاه علوم طبیعی و کشاورزی ساری

       پست الکترونیکی : raminfazl@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمد صدقی اصل 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه یاسوج

       پست الکترونیکی : msedghi@yu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجید رحیم پور 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کرمان

       پست الکترونیکی : rahimpour@uk.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علی رضا شکوهی 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امام خمینی قزوین

       پست الکترونیکی : shokoohi@eng.ikiu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجید حیدری 

     عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان

       پست الکترونیکی : mheydari@basu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر خسرو حسینی 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

       پست الکترونیکی : khhosseyni@yahoo.com

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید علی ایوب زاده 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

      پست الکترونیکی : ayyoub@modares.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر علیرضا بابائیان امینی 

     عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بناب

       پست الکترونیکی : a_babaeian@bonabu.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اکبر صفرزاده  

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : safarzadeh@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجید پاسبانی  

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : pasbani@uma.ac.ir     

                                                                                                                                                                                            

     دکتر فریبرز معصومی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : f_masoumi@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اتابک فیضی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

      پست الکترونیکی : a_feizi@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر سید سعید راثی نظامی 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : rasinezami@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمدرضا نیک پور 

     استادیار گروه آبیاری دانشگاه محقق اردبیلی

       پست الکترونیکی : m_nikpour@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

     دکتر جواد رمضانی مقدم 

     عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

      پست الکترونیکی : j_ramezani@uma.ac.ir

                                                                                                                                                                                            

    دکتر مهدی دینی

    عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

     پست الکترونیکی : m.dini@azaruniv.ac.ir