شورای سیاست گذاری کنفرانس

 

     دکتر مجید خدابخش

     استاندار اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     دكتر گودرز صادقي 

     رياست دانشگاه محقق اردبيلي و ریاست عالی کنفرانس

 

                                                                                                                                                                                            

     دکتر محمد نريماني

     معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي

 

                                                                                                                                                                                            

     دكتر يوسف عباسپور

     مدير امور پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي

 

                                                                                                                                                                                            

     دكتر بهروز ميرزايي

     رييس دانشكده فني- مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي و نائب رئیس کنفرانس

 

                                                                                                                                                                                            

     دكتر مسعود منتظری نمین

     رييس انجمن هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

                                                                                                                                                                                            

     دكتر مهدی یاسی 

     عضو هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران

 

                                                                                                                                                                                            

     دكتر هدایت فهمی 

     معاونت مدیرکل برنامه ریزی کلان آب و آبفا

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس اصغر سلیمان زاده  

     مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس علی خاک نژاد  

     مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس عدیل سروی  

     رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس محمد خداپرست  

     مدیرکل حفاظت محیط ریست استان اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس محسن قنبری 

     مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجتبی نوری  

     مدیر دفتر تحقیقات کاربردی و ارتباط با دانشگاه شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس بابک خیاط رستمی   

     مدیر دفتر تحقیقات کاربردی و ارتباط با دانشگاه شرکت آب منطقه ای استان اردبیل

 

                                                                                                                                                                                            

     مهندس طاهر باهر طالاری 

     عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

 

                                                                                                                                                                                            

     دکتر اکبر صفرزاده  

     دبیر کنفرانس و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

 

                                                                                                                                                                                            

     دکتر مجید پاسبانی  

     دبیر علمی کنفرانس و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

 

                                                                                                                                                                                            

     دکتر فریبرز معصومی  

     دبیر اجرایی کنفرانس و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی