آدرس محل برگزاری

 

آدرس محل برگزاری : اردبیل - خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی  - دانشکده فنی و مهندسی