نقشه راهنمای سالن ولایت ( افتتاحیه کنفرانس )

 

 

 

نقشه راهنمای سالن بصیرت ( نشست های تخصصی )

 

 

نقشه راهنمای دانشکده فنی

 

 

نقشه محوطه دانشگاه محقق اردبیلی